top of page

Daybooks | 2020 | 6 min. | HD Color

Filmmaker: Huilan Xu

Voices Appeared:

Qilei Huang

Aijun Huang

Bei Wang

Huilan Xu

Language:

Mandarin 

bottom of page